За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2017/21.05.2024 г.

  • 21 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-2017/21.05.2024 г., относно ИП/ПП за " Изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на УПИХ-157 Пп, кв. 960 по плана на гр. Русе (ПИ с идентификатор 63427.3.403 по КККР на гр. Русе)"

Галерия