За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2048/22.05.2024 г.

  • 22 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-2048/22.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на поземлени имоти с планоснимачни номера 157 и 159, за които са отредени парцели IX-157 и VI-159, VII-159, кв. 13 по плана на с. Топчии, общ. Разград, обл. Разград"

Галерия