За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2099/27.05.2024 г.

  • 27 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-2099/27.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Кабелна линия СрН 20 kV за присъединяване на фотоволтаична инсталация за производство на ел. енергия с мощност 375 kW", с местоположение УПИ XIX-1136, кв. 4 по плана на с. Ново село

Галерия