За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2102/27.05.2024 г.

  • 27 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-2102/27.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на покривна фотоволтаична централа с номинална мощност 990 kW, с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.569 (сгради с идентификатори 66425.514.569.1 и 66425.514.569.4) по КК и КР на гр. Силистра във връзка с кандидатстване по Инвестиция 6 (C4.I6): Схема за подпомагане на изграждането на минимум 1.4GW възобновяема енергия и батерии към Министерството на енергетиката", с местоположение ПИ 66425.514.569 по КККР на гр. Силистра

Галерия