За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2116/27.05.2024 г.

  • 27 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-2116/27.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на пристройка за обособяване на рампа за хора в неравностойно положение към съществуваща масивна сграда - читалище", с местоположение УПИ XI-184, кв. 23 по плана на с. Алеково

Галерия