За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-2157/28.05.2024 г.

  • 28 Май 2024 |

Писмо до възложителя с изх. № И-2157/28.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.182.38 по КК и КР на гр. Русе, с цел промяна предназначението на земята и отреждане на терена като устройствената зона от разновидност Смесена многофункционална зона - разновидност 2 (Смф 2)", с местоположение ПИ 63427.182.38 по КККР на гр. Русе

Галерия