За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1757/01.06.2015 г

  • 01 Юни 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  1757/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “КПИИ включващ Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ IV-19, кв. 5 по плана на с. Поляна, община Ситово и ИП за изграждане на хладилен склад за съхранение на плодове” 

Галерия