За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1758/01.06.2015 г.

  • 01 Юни 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  1758/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изменение на Подробен устройствен план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ХI-178, кв. 30 по плана на с. Ясеновец, община Разград с цел изграждане на складови помещения за съхранение на ядки и навес за паркиране на моторни превозни средства” 

Галерия