За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1759/01.06.2015 г.

  • 01 Юни 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  1759/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на надстройка на съществуваща стопанска сграда за обособяване на жилище” с местоположение поземлен имот с идентификатор 00895.501.445 по КК и КР на с. Айдемир, община Силистра орни превозни средства”

Галерия