За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1760/01.06.2015 г.

  • 01 Юни 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  1760/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план -изменение на план за застрояване (ПУП-ИПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.15.470 по КК и КР на гр. Русе, местност Кръста с цел изменение на границите на имота, промяна предназначението на земята и създаване на устройствена основа за изграждане на жилищна сграда” 

Галерия