За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1762/01.06.2015 г.

  • 01 Юни 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  1762/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Трансформаторен пост тип БКТП и полагане на кабел 20 КV с дължина на трасето 1 043 м” с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.8.1294 по КК и КР на гр. Русе

Галерия