За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1766/01.06.2015 г.

  • 01 Юни 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  1766/01.06.2015 г., относно ИП/ПП за “Преустройство и промяна предназначението на част от сграда в авторемонтна работилница, офис и магазин” с местоположение поземлен имот с идентификатор 66425.501.1562 по КК и КР на гр. Силистра

Галерия