За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2250/02.07.2015 г.

  • 02 Юли 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  2250/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - изменение на план за регулация (ПУП-ИПР) на УПИ ХХIII-426,  кв. 39 по регулационния план на с. Басарбово” 

Галерия