За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2256/02.07.2015 г.

  • 02 Юли 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  2256/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на подземна оптична мрежа за електронни съобщения на територияа на община Главиница в землищата на гр. Главиница, с. Осен, с. Стефан Караджа, с. Калугерене, с. Сокол и с. Суходол” 

Галерия