За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2258/02.07.2015 г.

  • 02 Юли 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  2258/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Полагане на кабел 20 кV с дължина на трасето 430 м, кабел ниско напрежение с дължина 20 м и монтаж на БКТП 20/0,4 kV в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1189 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе” 

Галерия