За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2259/02.07.2015 г.

  • 02 Юли 2015 |

Писмо до възложителя с изх. №  2259/02.07.2015 г., относно ИП/ПП за “Промяна предназначението на съществуваща сграда в контролно-диагностичен пункт с автомивка” с местоположение поземлен имот с идентификатор 73496.500.580 по КК и КР на гр. Тутракан 

Галерия