За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2508/17.07.2015 г.

  • 17 Юли 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 2508/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за Подробен устройствен план - тан за застрояване (ПУП-ПЗ) с цел създаване на устройствена основа за изграждане на производствена сграда за хлебни, тестени и сладкарски изделия с местоположение поземлен имот с идентификатор 63427.3.162 по КК и КР на гр. Русе, общ. Русе 

Галерия