За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2510/17.07.2015 г.

  • 17 Юли 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 2510/17.07.2015 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на приемо-предавателна станция за глас и/ши данни” с местоположение поземлен имот с идентификатор 61710.816.3 по КК и КР на гр. Разград, общ. Разград

Галерия