За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1212/19.04.2013 г

  • 18 Април 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1212/19.04.2013 г., относно ИП/ПП за изработване Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с № 021473 в землището на с. Ясеновец, общ. Разград и отреждането му за жилищни и стопански нужди

Галерия