За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4395/11.12.2015 г.

  • 11 Декември 2015 |

Писмо до възложителя с изх. № 4395/11.12.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - план за застрояване за определяне на предимно производствена зона с цел създаване на устройствена основа за изграждане на производствени и складови сгради с безвредни дейности за съхранение на промишлени стоки и - парцеларен план за трасе на водопроводно отклонение и електрическо захранване на имота” с местоположение имот с номер 63427.87.12 в землището на гр. Русе, община Русе

Галерия