За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № АО 1804/24.04.2013 г.

  • 23 Април 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № АО 1804/24.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на система от водочерпателен и реинжекционен кладенец, предназначен за водоснабдяване с подземни води на термопомпена климатична инсталация на съществуващ офис сграда и/или складова база” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.1185 по кадастраланата карта на гр. Русе

Галерия