За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1630/27.05.2013 г.

  • 26 Май 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 1630/27.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на канализационна връзка на довеждащ колектор от ПСОВ Амилум до ПСОВ- Разград” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.509.223 по кадастралната карта на гр. Разград

България в Юнеско

Галерия