За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-7-ОС/2013 г.

  • 11 Юни 2013 |

Решение № РУ-7-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: “Изграждане на басейн в ловен дом „Братила”, с местоположение поземлен имот с № 081002 в землището на с. Васил Левски, община Алфатар.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-767/28.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

България в Юнеско

Галерия