За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-8-ОС/2013 г.

  • 02 Юли 2013 |

Решение № РУ-8-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „План - извлечениe за промяна на вида и интензивността на сечта през 2013 г. в гори, собственост на „Северагро” ЕООД, включващо подотдели 1013-б, 1013-з и 1013-н съгласно Горскостопански план на Държавно горско стопанство „Сеслав” - гр. Кубрат от 2003 г.” с местоположение имот 216001 в землището на гр. Завет, община Завет.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000168Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002062Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

България в Юнеско

Галерия