За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-9-ОС/2013 г.

  • 09 Юли 2013 |

Решение № РУ-9-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: „План - извлечениe за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на Община Кубрат, включващо подотдели 35-м, 199-а, 199-б, 200-е, 201-в и 215-а съгласно Горскостопански план на общински гори в община Кубрат от 2005 г.” с местоположение имот 000007 в землището на с. Сеслав, община Кубрат и имот 000221 в землището на гр. Кубрат, община Кубрат.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000168Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002062Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

България в Юнеско

Галерия