За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № AO 3435/24.07.2013 г.

  • 23 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № AO 3435/24.07.2013 г., относно ИП за „Изграждане на пристанище Тьопфер - Силистра” с местоположение: ПИ с идентификатор 00895.506.78 по кадастралната карта на с. Айдемир, общ. Силистра

Галерия