За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2445/24.07.2013 г.

  • 31 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2445/24.07.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ИПРЗ на УПИ XLIII- консервна фабрика, кв. 117 по плана на гр. Кубрат, предвиждащ разделянето му на четири УПИ и отреждането им за "Производствени и складови дейности" и запазване на годния зграден фонд и определяне на ограничителните линии и показателите на застрояване в новите УПИ”

Галерия