За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2463/25.07.2013 г.

  • 24 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2463/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 61710.613.5157 по КК и КР на гр. Разград, предвиждащ промяна на предназначението на земеделска земя и отреждането й "За смесено предназначение" и изграждане на открита площадка за експониране и продажба на селскостопанска техника”

Галерия