За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2478/25.07.2013 г.

  • 24 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2478/25.07.2013 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 61710.609.2567 по КК и КР на гр. Разград, предвиждащ промяна предназначението на земеделска земя и отреждането ѝ "За жилищни нужди" и изграждане на жилищна сграда”

Галерия