За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2491/29.07.2013 г.

  • 28 Юли 2013 |

Писмо до възложителя с изх. № 2491/29.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на част от съществуваща сграда за административно-битова част към ремонтна работилница и складова база. Изграждане на надстройка с един етаж с височина до 10 м” с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.2130 (УПИ II-22пп) по КК и КР на гр. Русе

Галерия