За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-2937/29.07.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2937/29.07.2021 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт и пристройка към съществуваща жилищна сграда", с местоположение УПИ VI-2124, кв. 37 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. И-2933/29.07.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2933/29.07.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на допълнителни експозиционни площи на територията на мемориален комплекс Военно гробище 1916 гр. Тутракан", с местоположение ПИ 83524.50.12 по плана на с. Шуменци

Писмо до възложителя с изх. И-2928/29.07.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2928/29.07.2021 г., относно ИП/ПП за „Развитие на съществуващо земеделско стопанство, чрез отглеждане на овощни и зеленчукови градини в с. Поройно", с местоположение ПИ 57813.10.15 по плана на с. Поройно

Писмо до възложителя с изх. И-2927/29.07.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-2927/29.07.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на сградно канализационно отклонение (СКО) за застроен поземлен имот с идентификатор 41143.500.1083 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово, общ. Силистра, ул. „Нов живот“ № 35"

България в Юнеско

Галерия