За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. №И-545/13.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-545/13.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Извеждане на принудителна сеч в горски подотдели, стопанисвани от ТП ДЛС Каракуз", с местоположение ПИ 55186.125.124 по КККР на с. Паисиево

Писмо до възложителя с изх. №И-544/13.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-544/13.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на водопроводно отклонение, с цел водоснабдяване на УПИ VIII-1687, кв. 112 по плана на с. Николово, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. №И-543/13.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-543/13.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на гараж за селскостопански инвентар", с местоположение ПИ 87504.138.344 по КККР на с. Яребица

Писмо до възложителя с изх. №И-542/13.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-542/13.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Промяна предназначението на магазин за хранителни стоки в заведение за бързо хранене", с местоположение СОС 61710.505.578.1.28 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. №И-540/13.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-540/13.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на гфотоволтаична електрическа централа с мощност 1200 kW и трафопост тип БКТП 20/0.4 kV, 1x1600 kVA", с местоположение ПИ 36364.37.42 по КККР на с. Каран Върбовка

Писмо до възложителя с изх. №И-539/13.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-539/13.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в система за външно изкуствено осветление в гр. Разград"

Писмо до възложителя с изх. №И-538/13.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-538/13.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на водопроводно отклонение", с местоположение ПИ 39520.2.590 и 39520.2.557 по КККР на с. Красен

Писмо до възложителя с изх. №И-537/13.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-537/13.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изготвяне на технически проект за Работилница и склад", с местоположение УПИ IX-845, кв. 103 по плана на гр. Две могили

Галерия