За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Започва израждането на западния канал в поддържан резерват „Сребърна“

Днес, 21 октомври, с публична церемония „Първа копка“ е дадено началото на дейностите по изграждането на западен канал в Поддържан резерват „Сребърна“. На церемонията присъстваха заместник-областният управител на Област Силистра – Минчо Йорданов, кметът на град Силистра д-р Юлиян Найденов, кметът на с. Сребърна Георги Иванов, директорът на РИОСВ-Русе Анатоли Станев, ръководителят на проекта Анелия Николова, представители на заинтересовани институции, проектантите и изпълнителите на дейността, членове на екипа по проекта.

Изграждането на западен канал е една от основните дейности по проекта на РИОСВ-Русе „Управление на сукцесионните процеси и подобряване на качеството на местообитанията на защитени водолюбиви видове във влажната зона в ПР „Сребърна”, финансиран по  Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”.

Дейността е от изключително значение, тъй като ще осигури връзката на влажната зона с Дунав, ще възстанови условията за естествена циркулация на водата и ще доведе до  подобряване проточността в езерото при преливане на реката, чрез комплекс от два канала - входен (западен) и изходен (източен – „Драгайка“). Разликата между скоростта на водата в западния и източния канал ще способства за мобилизиране на придънната тиня и изнасянето й с водния поток в река Дунав. Тази дейност е мотивирана като спешна мярка в Плана за управление на резервата от 2016 г., за устойчиво  подобряване състоянието на езерната екоситема в ПР „Сребърна“.

Каналът  ще бъде разположен в западната част на резервата, следвайки в по-голямата си част контура на западния бряг на езерото. Съоръжението ще представлява продълбочаване на земната повърхност по предварително обследван профил, в по-голямата си част, следвайки формата на сега съществуващия естествен канал в езерото Сребърна.

Дължината на бъдещото съоръжение е 2165 м, като ширината му  при р. Дунав  е 100 м, при преливника – 50 м, при стеснения край на входното ветрилообразно разширение на връзката с естествения канал – 20 м.

Изпълнител на обекта е ДЗЗД „Строител Дая“, които ще извършат дейностите по проектиране, строителство и авторски надзор на канала. Строително-монтажните дейности ще се изпълняват от фирма „Строител“ ООД.  Предвижда се западния канал да бъде изграден в период в рамките на 601 календарни дни, като строителните дейности ще се осъществяват извън размножителния период  на птиците.

 

Писмо до възложителя с изх. И-3906/12.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3906/12.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - (ПУП) - Изменение на план за регулация (ИПР) за Поземлен имот с идентификатор 63427.8.142 и 63427.8.143 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. И-3881/12.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3881/12.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Разширение на съществуващо складово стопанство с монтаж на два броя силози за съхранение на зърно", с местоположение УПИ VII-1158Пп, кв. 119 по плана на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. И-3880/12.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3880/12.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на едноетажна еднофамилна жилищна сграда", с местоположение УПИ IX-170, кв. 63 по плана на с. Вазово

Писмо до възложителя с изх. И-3874/12.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3874/12.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Създаване на 40 дка трайни насаждения от череши, както и намерение за закупуване на материални активи за обслужване на стопанството", с местоположение ПИ 68713.34.4 по КК и КР на с. Стамболово

Писмо до възложителя с изх. И-3873/12.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3873/12.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 30 kW върху покрив на стопанска сграда - хангар", с местоположение УПИ VIII-535 и УПИ XVI-535, кв. 73 по плана на с. Побит камък

Писмо до възложителя с изх. И-3872/12.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3872/12.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на уличен водопровод ПЕВП DN 90 мм, от ОК 10 с дължина L=160 м по ул. Липник, с. Николово, община Русе", с местоположение УПИ XXIX-1824, кв. 109 по плана на с. Николово

Писмо до възложителя с изх. И-3871/12.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3871/12.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Монтиране на фотоволтаична инсталация с мощност до 45 kW върху покрива на съществуваща селскостопанска сграда и намерение за закупуване на селскостопанска техника, във връзка с кандидатстване за финансиране по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020 г.", с местоположение УПИ XXI-1186, кв. 60а по плана на с. Тръстеник

Писмо до възложителя с изх. И-3870/12.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3870/12.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопровод за захранване на ПИ 11449.73.823 по КК и КР на с. Владимировци", с местоположение: преминава през ПИ с идентификатори 11449.73.855 и 11449.73.854 , ПИ с идентификатори 11449.73.877 и 11449.73.796 по КК и КР на с. Владимировци

България в Юнеско

Галерия