За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. И-3924/13.10.2021 г.

Писмо до възложителя с изх. И-3924/13.10.2021 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на търговски обект - магазин в козметично студио с адрес гр. Русе, ул. "Константин Иречек" 20, ПИ 4961, кв. 97", с местоположение сграда с ид. № 63427.2.4961.1.23 по КККР на гр. Русе

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 3/2018 г.)., за ИП с възложител „ЕКОФАРМ 04ˮ ЕООД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение:

-  Увеличаване капацитета на отглежданите птици бройлери в съществуващата сграда (Хале 1), чрез увеличаване гъстотата на отглеждане от 39 900 до 44 400 места за птици, с местоположение поземлен имот с идентификатор 34103.45.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Йонково, общ. Исперих;

- Изграждане на нова птицевъдна сграда (Хале 2) с капацитет 32 500 места за птици бройлери, ведно с вертикална планировка с площадкови мрежи, в поземлени имоти с идентификатори 34103.45.37 и 34103.45.38 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Йонково, общ. Исперих;

- Подобряване на енергийната ефективност чрез монтиране на система за производство на водород към отоплителната система на Хале 1 и монтиране на котел на пелети, ведно със система за производство на водород в Хале 2;

- Монтаж на фотоволтаична инсталация за собствени нужди върху покривни пространства

Възложител – „ЕКОФАРМ 04ˮ ЕООД

 Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  • Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  • Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36872  
  • От общинската администрация Исперих.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Русе.

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „Уинд Актив“ ООД

В РИОСВ-Русе е внесана информация с вх. № АО-3044-(10)-13.10.2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - „Изграждане на ветроенергиен парк “Обретеник”, състоящ се от 13 броя ветрогенератора с обща мощност 39 MW, разположен в землището на с. Обретеник, общ. Борово, обл. Русе“.

     Възложител – „Уинд Актив“ ООД, ЕИК 201363736

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

  1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
  2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36973
  1. От общинската администрация на Община Борово и Кметство село Обретеник.

 Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Борово и Кметство село Обретеник.

 

 

Уведомление с вх. № АО-4611/07.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4611/07.09.2021 г. и допълнителна информация с вх. № АО-4611-(2)/27.09.2021 г. за Изграждане на поливна система за капково напояване на овощна градина – кайсии и сливи (с обща площ 121,950 дка) и дъждовална поливна система, чрез самостоятелна разпределителна водопроводна мрежа в с. Ситово, община Ситово

Възложител – „Никола Слатински” ЕООД, ЕИК 118001865

Решение № РУ-75-ПР/2021 г.

Решение № РУ-75-ПР/2021 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за  „Изменение на Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с планоснимачен номер 994, за който е отреден парцел III, кв.81 по плана на село Мортагоново с конкретно предназначение „За птицеферма“ съобразно показателите на Предимно производствена зона „Пп“ с цел разширение на съществуваща птицеферма до достигане на капацитет до 39 990места за птици”, с местоположение ПИ с планоснимачен номер 994, за който е отреден парцел III, кв.81 по плана на село Мортагоново, община Разград. Възложител: „Дени Дин“ ЕООД.

 Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски” №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни считано от 22.10.2021 г., както и в публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ОВОС на интернет адрес: http://registers.moew.government.bg/ovos/lot/36918

Уведомление с вх. № АО-5009/29.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5009/29.09.2021 г. за Водовземане от р. Янтра и изграждане на автоматизирана поливна система – капково напояване за овощна градина – кайсии, чрез самостоятелна разпределителна водопроводна мрежа в поземлен имот с идентификатор 39788.28.138 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кривина, община Ценово

Възложител – „Агрола екоинвест” ООД, ЕИК 117595824

 

 

 

 

 

 

 

Уведомление с вх. № АО-5382/18.10.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5382/18.10.2021 г. за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ с идентификатор 66425.504.35 по КККР на гр. Силистра, промяна предназначението на имота и изграждане на сграда за обществено обслужване и търговия

Възложител – Н. Е. Керанова

Уведомление с вх. № АО-5293/12.10.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-5293/12.10.2021 г. за инвестиционно предложение за „Промяна на начина на трайно ползване на земеделски имот с идентификатор 15829.15.319 по КККР на с. Голямо Враново, общ. Сливо поле от пасище в обработваема земя”

Възложител – Община Сливо поле

Изходящ № АО-5195-(2)/15.10.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Цех за преработка на етерични маслени култури ˮ, с местоположение поземлен имот с идентификатор 67526.58.53 по КККР на с. Смилец, община Силистра

Изходящ № АО-4872-(6)/15.10.2021 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Напояване на 467.100 дка царевица, слънчоглед, пшеница, люцерна и др.; монтиране на фотоволтаични централи от 40 до 60 kWp за собствени нужди и закупуване на земеделска техника ”

България в Юнеско

Галерия