За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Възможно е оцветяване на река Русенски Лом поради обследване на канализационните връзки на „Оргахим“ АД и „Оргахим резинс“ АД

 

РИОСВ – Русе информира гражданите на Русе, че днес – 13.06.2024 г., и в следващите дни ще се извърши съвместно обследване с „ВиК“ ООД на площадковата канализационната система на дружествата „Оргахим“ АД и „Оргахим Резинс“ АД, при което ще се използват безвредни цветни бои. Възможно е да се наблюдава оцветяване на водите на реката в бяло, жълто, червено, синьо или зелено.

Моля гражданите да имат предвид, че обследването с евентуалното оцветяване на водите на реката е под контрола на РИОСВ – Русе и не следва да се счита за замърсяване.

Решение № РУ-04-ОС-П/2024 г.

Решение № РУ-04-ОС-П/2024 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.., изм. и доп… ДВ бр. 106/2021 г.) за ИП/ППП: „Промяна предназначението на пасище в земеделска земя (нива)“. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-03-ОС-П/2024 г.

Решение № РУ-03-ОС-П/2024 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.., изм. и доп… ДВ бр. 106/2021 г.) за ИП/ППП: Изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване и План за регулация (ПУП-ПЗ и ПР) на УПИ с №№ II-420, III-420, IV-422, VI-422, VII-422, VIII-422, IX-422, Х-421, XI-421, XII-421, XIII-421, XIV-421, XV-421, XVI-420 от кв. 27 по плана на с. Севар, общ. Кубрат, обл. Разград

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител „Водстрой Трейд” ЕООД.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение – „Разнообразяване на видовете отпадъци, с които се извършват дейности по третиране, на територията на Площадка № 1 от Разрешение за дейности с отпадъци № 10-ДО-769-02/26.10.2023 г., с местоположение поземлен имот с идентификатор 41143.502.75 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Калипетрово, общ. Силистра“.

Възложител – „Водстрой Трейд” ЕООД.

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация с Вх. № АО-2204-(5)-10.06.2024 г., както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47482
 1. От общинската администрация на Община Силистра и Кметство село Калипетрово.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Силистра и Кметство село Калипетрово.

Комисия определи границите и режимите на дейности в бъдеща защитена местност в Русенско

Днес в кметство с. Басарбово е проведена комисия за разглеждане на предложението на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН за обявяване на нова защитена местност „Басарбовски степи”. Тя цели опазването на находищата  на консервационно значими растителни видове - Ковачев зановец (Chamaecystisus kovacevii) и Ангелова метличина (Centaurea angelescui), в землището на с. Басарбово, община Русе, област Русе.

В комисията участваха представители на Областна администрация - Русе, общината, Областна дирекция „Земеделие” - Русе, Регионална дирекция по горите – Русе и РИОСВ - Русе. Комисията разгледа предложението за обявяване на ЗМ, внесено от доц. д-р Стоян Стоянов, представител на ИБЕИ-БАН, определи площта й - 30 ха, както и режимите за опазване на растителните видове.

Двата вида - Ковачев зановец (Chamaecytisus kovacevii (Velen.) Rothm.) и Ангелова метличина (Centaurea angelescui Grinţ.), са уязвими от обрастването на тревните съобщества с храстова растителност. Ковачевият зановец е български ендемит, кръстен на русенския ботаник Васил Ковачев, работил като учител в региона през периода 1900-1905 г.

Ангеловата метличина е съобщена от доц. д-р Стоянов  като нов вид за българската флора през 2017 г. До момента е известен в България с единствено находище на левия долинен склон на река Русенски Лом, южно от с. Басарбово. Видът е включен в Червените книги на Румъния и Молдова, като се съобщава за изчезнал в северната ни съседка.

Комисията ще предложи на Министъра на околната среда и водите да издаде заповед за обявяване на защитена местност „Басарбовски степи” съгласно Закона за защитените територии.

Снимки: доц. д-р Стоянов, 

Ковачев зановец и Ангеловата метличина 

Ковачев зановец Chamaecytisus kovacevii Velen. Rothm. 2 Ангелова метличина Centaurea angelescui Grinţ. 1

Нова изложба с рисунки е подредена във фоайето на РИОСВ - Русе

Във фоайето на Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе е подредена изложба с рисунки, отличени по време на Международния ученически екологичен форум „Сребърна 2024 г.”, организиран от Центъра за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс - Силистра, проведен под патронажа на кмета на общината, в периода 31 май-1 юни.

Тази година екофорумът събра млади природолюбители от 24 административни области в страната. Освен защитата на екологични проекти, като съпътстващи прояви са проведени литературен и конкурс за рисунка на тема: „Планетата Земя - безценен дар“. В конкурсната надпревара са се включили 120 литературни творби и 430 рисунки. Така младите хора предадават с художествени средства по свой начин усещането си за природата и заобикалящата ги среда.

Изложбата ще бъде на разположение на посетителите в сградата на Инспекцията до ноември.

Отличените от РИОСВ-Русе рисунки и литературни творби са публикувани на интернет страницата на Инспекцията: https://www.riosv-ruse.org/kampanii-na-riosv/11673-5-yuni-svetoven-den-na-okolnata-sreda

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител „Уником” ЕООД

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение – „Преустройство на съществуваща сграда – инсталация за дървени въглища в цех за производство на колбаси и магазин за месо и пристройка за транжорна с местоположение имот с идентификатор 11449.73.1044 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Владимировци, общ. Самуил“.

Възложител – „Уником” ЕООД.

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация с Вх. № АО-1530-(8)-07.06.2024 г., както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47140
 1. От общинската администрация на Община Самуил и Кметство село Владимировци.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Самуил и Кметство село Владимировци.

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 9/2024 г.), за ИП с възложител „ЕЛИКА ЯРДˮ ООД

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Строителство на плавателни съдове за отдих в част от поземлен имот с идентификатор 66425.514.590 по КККР на гр. Силистра, в това число преустройство на съществуваща промишлена сграда с идентификатор 66425.514.590.3 в цех за производство на компоненти на плавателни съдове”

Възложител – „ЕЛИКА ЯРДˮ ООД

     Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47548
 1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Силистра.

 

Уведомление с вх. № АО-2819/22.05.2024 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-2819/22.05.2024 г. и допълнителна информация с вх. № АО-2819-(3)/10.06.2024 г. за инвестиционно предложение за „Водовземане от подземни води чрез съществуващ тръбен кладенец, разположен в поземлен имот с идентификатор 57813.13.18 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Поройно, общ. Дулово, с цел напояване на земеделски културиˮ, с  възложител Земеделски производител С. Николов

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител Община Русе.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 и ал. 11 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до преработена информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение – „Изграждане на битова канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води в с. Николово, общ. Русе – имот с идентификатор 51679.138.315“.

Възложител – Община Русе.

Осигурен е обществен достъп до внесаната преработена информация с Вх. № АО-1020-12/06.06.2024 г., както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47084
 1. От общинската администрация на Община Русе и Кметство село Николово.

Заинтересованата общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Русе и Кметство село Николово.

Галерия