За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-478-/3/-20.02.2024 г.

Съобщение за план/програма:  Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на подземна кабелна линия 33 kV от поземлен имот с идентификатор 20184.39.264 до поземлен имот с идентификатор 20184.2.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Две могили

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, за ИП с възложител „ИВКОМ“ ЕООД.

На основание чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС, РИОСВ-Русе осигурява обществен достъп до информацията за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение – „Напояване на 62.59 ха земеделски земи, засаждани с културни насаждения, посредством дъждуване с пивотни кръгови системи, в землището на с. Сандрово, общ. Русе – масиви 60, 61 и 33“.

Възложител – „ИВКОМ“ ЕООД.

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация с Вх. № АО-6010-9/21.02.2024 г., както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46569
 1. От общинската администрация на Община Русе и Кметство село Сандрово.

Заинтересованата общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в Община Русе и Кметство село Сандрово.

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 9/2024 г.), за ИП с възложител ЗП Ф. Исмаил.

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Изграждане на ново водовземно съоръжение – тръбен кладенец, в границите на поземлен имот с идентификатор 12022.28.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Вокил, общ. Дулово, за водовземане от подземни води с цел напояване на земеделски културиˮ

Възложител – ЗП Ф. Исмаил

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: 

https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46841

 1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Дулово и кметство село Вокил

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 9/2024 г.), за ИП с възложител ЗТ „Зейти Мехмедˮ.

В РИОСВ-Русе е внесана информация за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за „Животновъдна сграда и склад за фуражи в поземлен имот с идентификатор 56232.16.11 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Печеница, общ. Исперихˮ

Възложител – ЗТ „Зейти Мехмедˮ

Осигурен е обществен достъп до внесаната информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейностˮ;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес:  

https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45653

 1. От общинската администрация.

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужванеˮ, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавскиˮ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., както и в община Исперих и кметство село Печеница

 

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „Пътинженеринг” АД .

В РИОСВ-Русе е внесена информация с вх. № АО-5529-(4)/1902.2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлoжение за „Преустройство на газови инсталации. Монтаж на резервоар V=54 куб.м и газови инсталации на втечнен въглеводороден газ пропан-бутан за захранване на асфалтосмесител в Асфалтова база, кв. Средна кула, гр. Русе” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.10.1812 по КККР на гр. Русе.

Възложител „Пътинженеринг” АД

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/45929

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Съобщение по чл. 6, ал. 9, т. 1 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 67/2019 г.), за ИП с възложител „Фрутиспера” ООД.

В РИОСВ-Русе е внесена информация с вх. № АО-578-(3)/22.02.2024 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционното предлoжение за „Изграждане на плодосушилня със склад за готова продукция в УПИ II, кв. 94 по плана на гр. Кубрат (ПИ с идентификатор 40422.504.610 по КККР на гр. Кубрат)”

Възложител „Фрутиспера” ООД

Осигурен е обществен достъп до внесената информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, както следва:

 1. Всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 часа, в сградата на РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“;
 2. Чрез публичните регистри по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/46824

Заинтересуваната общественост може да изрази становища в РИОСВ-Русе, Гише „Административно обслужване“, адрес: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски“ № 20, П.К. 26 и чрез   елeктронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

 

Изходящ № АО-227-(2)/20.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Реконструкция на съществуващо и монтаж на ново технологично оборудване в съществуващ цех Вагонен”, с местоположение УПИ LXIII-1449пп, гр. Русе, обл. Русе, съществуваща сграда с идентификатор 63427.8.1449.1, възложител „Индустриален Парк ЛВЗ” ЕООД

Изходящ № АО-182-(6)/20.02.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Разработване и усвояване на находище за подземни богатства „Ветово-ТГ, участък Север”, разположено в землището на с. Писанец, общ. Ветово, обл. Русе, с възложител „Каолин“ ЕАД

Позиция на РИОСВ - Русе

РИОСВ-Русе изразява следната позиция във връзка с твърдения екосдружението „Дишай, Русе“ в медии и социални мрежи:

Сигналът до Главна дирекция ,,НАЦИОНАЛНА ПОЛИЦИЯ”, сектор ,,Престъпления против околната среда и дивата природа”, е за лица, които системно подават неоснователни сигнали за замърсяване на атмосферния въздух в Русе.

В интернет пространството част от гражданите водят активна агитация за масово подаване на сигнали към РИОСВ - Русе. В резултат през втората половина на миналата година се установи, че определени лица подават сигнали и жалби до повече от 5 институции, вкл. и до РИОСВ-Русе, а след това всяка от тях отново ги препраща към инспекцията. Само за периода август-декември в РИОСВ - Русе са получени и обработени 2510 сигнала, от които 1999 са само за Русе.

Екипът на РИОСВ – Русе разглежда всеки отделен сигнал детайлно, извършвайки прецизни проверки в съответствие с изисквания на екологичното законодателство. Нито един сигнал не се пренебрегва, по всеки се извършат десетки действия, за да се установи дали е основателен или не. По тези причини затрупването на инспекцията с неоснователни и повтарящи се сигнали възпрепятства ефективната контролна дейност на институцията, което не е в интерес на гражданите на Русе.

Писмо до възложителя с изх. №И-590/14.02.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. №И-590/14.02.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на едноетажна жилищна сграда", с местоположение УПИ II-390, кв. 33 по плана на с. Красен

Галерия