За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх.И-3499/10.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3499/10.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Закупуване и монтаж на технологично оборудване за отглеждане на кокошки носачки - автоматизирани гнезда за яйца за 11 броя сгради и технологично оборудване за автоматично охлаждане и поддържане на микроклимат за 5 броя сгради в имот с идентификатор 63427.304.53 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх.И-3492/10.09.2021 г.

Писмо до възложителя с изх.И-3492/10.09.2021 г., относно ИП/ПП за „Технологична модернизация на 5 броя сгради за свине майки", с местоположение ПИ"51679.190.110 по КК и КР на с. Николово

Уведомление с Вх. № АО-3847/19.07.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-3847/19.07.2021 г., както и уточняваща информация с Вх. № 3847-2-16.08.2021 г. за обосновка на водовземането и заявени водни количества от съществуващ водоизточник – тръбен кладенец в границите на поземлен имот с идентификатор 63427.3.301 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе.  

Възложител – „САКСА” ООД, ЕИК 131245283

Обява за незаета длъжност младши експерт в отдел „КПКЗ и ОХВ“

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Обявява конкурс за следната длъжност:

Младши експерт в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ) и опасни химични вещества (ОХВ)“

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността младши експерт в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ) и опасни химични вещества (ОХВ)“

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: професионален бакалавър по ...;

- направление/ област на придобито висше образование: Технически науки, Химически науки, Химични технологии, Физически науки;

- професионален опит – не се изисква;

- ранг: V-ти младши

- езикова и техническа грамотност.

Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

Информация за длъжността младши експерт в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ) и опасни химични вещества (ОХВ)“

Осъществява превантивен, текущ и последващ контрол  на оператори с издадени комплексни разрешителни и по компоненти и фактори на околната среда. Контролира изпълнението на предписанията, дадени при извършения контрол.

Извършва проверки по сигнали, жалби и други.

Отговаря за провеждане на процедурите по Глава седма, Раздел втори от Закона за опазване на околната среда.

Изготвя експертни становища. Поддържа база данни на обектите, подлежащи на контрол.

Минимален размер на основна заплата за първа степен на длъжността: 700 лева

При назначаване основната заплата се определя на основание чл.67, ал.4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.                             

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю.

Необходими документи:

  • заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - ДВ, бр.9/31.01.2020 г.)
  • декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
  • подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” №20, ет.1 в срок до 17.30 часа на  01.10.2021 г. включително. Документи за кандидатстване могат да бъдат подадени и по електронен път, подписани с електронен подпис, съгласно чл.17, ал.6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, център за административно обслужване и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 Св.Димитрова.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обява за свободна длъжност Младши експерт в отдел „КПКЗ и ОХВ“

Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 и 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

Обявява конкурс за следната длъжност:

Младши експерт в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ) и опасни химични вещества (ОХВ)“

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността младши експерт в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ) и опасни химични вещества (ОХВ)“

-  кандидатите  да отговарят на условията в чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;

-  образователна степен за заемане на длъжността: професионален бакалавър по ...;

- направление/ област на придобито висше образование: Технически науки, Химически науки, Химични технологии, Физически науки;

- професионален опит – не се изисква;

- ранг: V-ти младши

- езикова и техническа грамотност.

 

Личностни качества – комуникативност, умения за работа в екип, способност да планира и организира собствената си работа, способност да предлага иновативни решения

 

Информация за длъжността младши експерт в отдел „Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (КПКЗ) и опасни химични вещества (ОХВ)“

Осъществява превантивен, текущ и последващ контрол  на оператори с издадени комплексни разрешителни и по компоненти и фактори на околната среда. Контролира изпълнението на предписанията, дадени при извършения контрол.

Извършва проверки по сигнали, жалби и други.

Отговаря за провеждане на процедурите по Глава седма, Раздел втори от Закона за опазване на околната среда.

Изготвя експертни становища. Поддържа база данни на обектите, подлежащи на контрол.

 

Минимален размер на основна заплата за първа степен на длъжността: 700 лева

При назначаване основната заплата се определя на основание чл.67, ал.4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

                                     

Начин на провеждане на конкурса

Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Следващите етапи са: тест и интервю.

 Необходими документи:

  • заявление за участие в конкурс (по образец, съгл. приложение №3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители - ДВ, бр.9/31.01.2020 г.)
  • декларация по чл.17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, че лицето е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност
  • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност ведно с приложенията, които се изискват за длъжността
  • подробна автобиография на кандидата

Документи се подават лично от всеки кандидат или чрез упълномощено лице в РИОСВ - Русе, бул. „Придунавски” №20, ет.1 в срок до 17.30 часа на  01.10.2021 г. включително. Документи за кандидатстване могат да бъдат подадени и по електронен път, подписани с електронен подпис, съгласно чл.17, ал.6 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Съобщения във връзка с конкурса ще бъдат обявени в сградата на РИОСВ - Русе, ет. 1, център за административно обслужване и интернет страницата на инспекцията www.riosv-ruse.org. Телефон за информация: (082) 820772 Св.Димитрова.

 

 

 

Уведомление с вх. № АО-4722/14.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с вх. № АО-4722/14.09.2021 г. за „Изграждане на собствен водоизточник в ПИ № 54417.109.22 в Стопанския двор на с. Острово, общ. Завет”.

Възложител – „Агросем“ ООД, 826049418

Уведомление с Вх. № АО-4724/14.09.2021 г.

В РИОСВ-Русе е внесено уведомление с Вх. № АО-4724/14.09.2021 г. за изграждане на нов цех за дейности по преработка чрез топене на скрап от черни метали с капацитет до 3 тона на ден и производство на детайли от въглеродна и неръждаема стомана с местоположение поземлен имот с идентификатор 73496.501.3887 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Тутракан. Топенето на метала ще се извършва в индукционна пещ. Освен скрап, като суровина за производството ще се използват и блокчета/слитъци стомана.  

Възложител – „Ем Ел Пи Ес” АД, ЕИК 103786278

Експерти на РИОСВ-Русе оказаха съдействие на органите на реда в Разград

Експерти по биологично разнообразие на РИОСВ-Русе оказаха съдействие на ОД МВР – Разград за определяне на конфискувани защитени видове животни. В момента се провеждат процесуално-следствени действия спрямо физическо лице, уличено в незаконен лов на територията на Държавно ловно стопанство „Воден“. При  извършените обиски са установени над 30 вида защитени птици и бозайници – мъртви и препарирани. Преобладават ловни и пойни видове птици, видри, дива котка, дива коза, ловен трофей  и др.

Законът  за биологичното разнообразие категорично забранява умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи, преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция,  унищожаване или вземане на яйца,  притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри и др.

За подобни нарушения са предвидени и санкции  по наказателния кодекс, в т. ч. и лишаване от свобода.

Процесуално-следствените действия спрямо нарушителя продължават под ръководството на Районна прокуратура – Разград.

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложител „Каолин” ЕАД

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) на поземлени имоти 38073.22.121, 38073.32.127 и 38073.32.129 в землището на с. Колобър, общ. Дулово, с възложител „Каолин” ЕАД

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2271-(2)/15.09.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:    http://registers.moew.government.bg/eo/lot/33492

Съобщение по чл. 13, ал. 5 от Наредбата за ЕО (ДВ, бр. 57/2004 г., изм. и доп. … ДВ, бр. 31/2019 г.), за ИП с възложтел Община Исперих

В РИОСВ-Русе е внесена информация за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Програма за управление на отпадъците на Община Исперих

Постъпилото искaне по образец съгласно Приложение № 4 на Наредбата зa ЕО с вх. № АО-2212-(4)/15.09.2021 г. е достъпно чрез публичните регистри по ЕО на интернет адрес:    http://registers.moew.government.bg/eo/lot/35860

 

България в Юнеско

Галерия