За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО-1330-(5)/09.04.2024 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 77308.137.814 по КККР на гр. Цар Калоян и изграждане на производствен складов обект

Изходящ № АО-1353-(5)/16.04.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Складови сгради за вторични суровини, площадки за изкупуване, събиране, приемане и временно съхранение на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), строителни материали”, с местоположение ПИ с идентификатор 73496.13.5 по КККР на гр. Тутракан

Изходящ № АО-1282-(8)/16.04.2024 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Рибарник за развъждане и отглеждане на риба за търговски цели ˮ, с местоположение ПИ с идентификатор 38830.203.30 по КККР на с. Костанденец, общ. Цар Калоян, обл. Разград

Уведомление с Вх. № АО-2317/19.04.2024 г.

На основание чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда, РИОСВ-Русе обявява, че е  внесено уведомление с Вх. № АО-2317/19.04.2024 г. за инвестиционно предложение /ИП/ за съхранение на пътен битум и инсталация за производство на полимермодифициран битум, имот с идентификатор 07603.502.785 по КК и КР на гр. Бяла.

     ИП предвижда:

  • изграждането на девет броя резервоари за съхранение пътен битум, осем от тях с обем по 80 m3 и един с обем 1000 m3;
  • изграждане на инсталация за производство на полимермодифициран битум, състояща се от три технологични съда, с обем по 50 m3, снабдени с бъркалки;
  • ремонт на съществуващата сграда на котелната инсталация и прилежащите помещания. Подмяна на съществуващите два водогрейни котела с два маслогрейни с мощност по 950 kW всеки;
  • изграждане на система от технологични тръбопроводи и съоръжения за товарене, разтоварване и подгряване на битума.

Възложител –  „ДЖИ ТИ ЕЙ ПЕТРОЛИУМ“ ООД.

Решение № РУ-02-ОС-П/2024 г.

Решение № РУ-02-ОС-П/2024 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава втора от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ бр. 73/2007 г.., изм. и доп… ДВ бр. 106/2021 г.) за ИП/ППП: „Горскостопанска програма за поземлени имоти с идентификатори 80652.307.52, 80652.307.46, 80652.307.40 и 80652.307.26 по Кадастралната карта и кадастралния регистър на с. Черешово, община Сливо поле, област Русе. Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция „Превантивна дейност“, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация

Решение № РУ-15-П/2024 г.

Решение № РУ-15-П/2024 г. за прекратяване на процедура по Глава шеста от Закона за опазване на околната среда за Подробен устройствен план /ПУП/ – изменение на плана за застрояване /ИПЗ/ за УПИ VI-2154, кв. 176 по плана на гр. Ветово, обл. Русе с цел създаване на устройствена основа за изграждане на фотоволтаична централа с номинална мощност 990 kW.

Възложител – „АЛФА ГРУП“ ЕООД.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" № 20 /за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.04.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедурите по ЕО на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/eo/lot/41985

Решение № РУ-17-П/2024 г.

Решение № РУ-17-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.183.13 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с цел отреждане на имота с установено предназначение – „За паркинг“ в устройствена зона – „Смесена многофункционална (Смф)“ с цел изграждане на открит паркинг”.

Възложител – ЕТ „АТАНАСОВ - АТАНАС АТАНАСОВ“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.04.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47299

Решение № РУ-16-П/2024 г.

Решение № РУ-16-П/2024 г. за прекратяване на административно производство, започнало по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда, за инвестиционно предложение – „Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 63427.183.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе с цел отреждане на имота с установено предназначение – „За паркинг“ в устройствена зона – „Смесена многофункционална (Смф)“ с цел изграждане на открит паркинг”.

Възложител – ЕТ „АТАНАСОВ - АТАНАС АТАНАСОВ“.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. „Придунавски“ № 20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 15.04.2024 г., както и чрез публичните регистри с данни за извършване на процедури по ОВОС на интернет адрес: https://registers.moew.government.bg/ovos/lot/47297

„Планетата срещу пластмасата“ е темата на Деня на Земята 22 април

Всяка година платформата EARTHDAY.ORG координира събития по целия свят, за да демонстрира глобалната подкрепа за движението за опазване на околната среда. Повече от 1 милиард души в 192 държави участват в дейности за Деня на Земята, което го прави най-мащабното честване в света.

МОСВ чрез регионалните си структури се включва в отбелязването на Деня на Земята с разнообразни дейности и инициативи на територията на цялата страна в подкрепа на глобалното движение за опазване на околната среда.

Темата на кампанията тази година е „Планетата срещу пластмасата“ (Planet vs. Plastics). Хората в целия свят са призовани да се поеме колективен ангажимент от страна на правителствата, институциите, бизнеса и гражданите за справяне с кризата, предизвикана от пластмасата, чрез намаляване на производството на пластмаса с 60% до 2040 година и изграждане на бъдеще без пластмаса, защото само рециклирането вече не е достатъчно.

За да се постигне целта за намаляване с 60% е необходимо:

Повишаване на обществената осведоменост за щетите, нанесяни от пластмасата върху здравето на хората, животните и цялото биологично разнообразие. Може да се запознаете с доклада на EARTHDAY.ORG „Бебета срещу пластмаси“, за да научите повече за това, как пластмасите, микропластмасите и техните добавки могат да навредят на децата.

Постепенно премахване на всички пластмасови изделия за еднократна употреба до 2030 г., като този ангажимент да бъде заложен в Глобалния договор на ООН относно замърсяването с пластмаси през 2024 година. Повече от 500 милиарда найлонови торбички или един милион торбички в минута са били произведени в световен мащаб през миналата година. Много от тях имат експлоатационен живот от едва няколко минути, последван от живот като отпадък, продължаващ векове. Дори след като пластмасата се разпадне, тя остава в околната среда под формата на микропластмаса - дребни частици, проникващи във всяка ниша от живота на планетата.

Застъпничество за политики, насочени към борба с въздействието върху околната среда на бързата мода, която разчита на използването на синтетични материали, направени от пластмаси, като например полиестер и найлон. Днес индустрията за бърза мода произвежда над 100 милиарда облекла годишно. Хората купуват 60% повече дрехи, отколкото преди 15 години. Приблизително 85% от дрехите се озовават на сметища или в пещи за изгаряне, а само 1% се рециклират. Близо 70% от дрехите са направени от суров петрол, което води до отделяне на опасни микрофибри при пране и продължава да допринася за дългосрочно замърсяване в депата за отпадъци.

Инвестиране в иновативни технологии, насочени към намиране на устойчиви алтернативи на пластмасите, тъй като пластмасите са направени от нефт и токсични химикали.

Всеки може да стане част от решението да се създаде бъдеще, в което планетата процъфтява без бремето на пластмасите.

 

РИОСВ-Русе даде предписания на оператори в Русе за обследване на съоръженията до края на април

РИОСВ-Русе даде предписания на оператори на инсталации да извършат обследване на съоръженията и процесите в производствата си, където е възможно организирано или неорганизирано да се отделят интензивно миришещи вещества. В срок до 30 април пет оператора, извършващи дейност в промишлените зони на Русе трябва да представят резултата от обследването, график с конкретни мерки и отговорници с цел недопускане, а при невъзможност - минимизиране разпространението на миризми, извън производствените им площадки. Три от предприятията имат издадени комплексни разрешителни (КР) - „Линамар Лайт Металс-Русе“ ЕООД, „Оргахим Резинс“ АД и „Лубрика“ ООД. В КР на тези дружества има изрично условие за неразпространение на миризми. Същите предписания следва да изпълнят и „Оргахим“ АД и „Олео протеин“ ЕООД, които нямат КР.

За „Линамар Лайт Металс-Русе“ ЕООД срокът е удължен до края на юни тази година поради представен линеен график от фирмата, която ще извърши обследването.  

Галерия