За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1747/30.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1747/30.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ III-30 и УПИ IV-30, кв. 9 по плана на с. Езерче, общ. Цар Калоян"

Писмо до възложителя с изх. № И-1746/30.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1746/30.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електрическа централа с инсталирана мощност 2 480 kW и генераторна пикова мощност 2 960,6 kWp, и 1 бр. БКТП 2500 kVA 20/0,6 kV в поземлен имот с идентификатор 63668.151.1755 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ряхово, общ. Сливо поле, обл. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-1731/29.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1731/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план - план за застрояване и регулация и последващо изграждане на триетажна жилищна сграда с магазин в партера", с местоположение ПИ 24030.501.9338 по КККР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № И-1729/29.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1729/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на проект за Подробен устройствен план - изменение на план за регулация и застрояване на УПИ IX-1037, кв. 63 по плана на гр. Мартен, общ. Русе"

Писмо до възложителя с изх. № И-1728/29.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1728/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Отглеждане на трайни насаждения и зеленчукови култури", с местоположение ПИ 81150.10.79 по КККР на с. Чернолик

Писмо до възложителя с изх. № И-1727/29.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1727/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане и оборудване на сграда за дневна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания", с местоположение ПИ 65276.501.4856 по КККР на с. Самуил

Писмо до възложителя с изх. № И-1726/29.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1726/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство с промяна на предназначението на втори етаж на съществуваща училищна сграда в Осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация", с местоположение ПИ 29218.501.133 по плана на с. Желязковец

Писмо до възложителя с изх. № И-1724/29.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1724/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Полагане на кабел ниско напрежение за захранване на мрежова фотоволтаична централа с мощност 30 kW", с местоположение УПИ II-283, кв. 44 по плана на с. Беловец

Писмо до възложителя с изх. № И-1723/29.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1723/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство с промяна на предназначението на съществуваща сграда в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с интелектуални затруднения", с местоположение ПИ 65276.501.675 по КККР на с. Самуил

Писмо до възложителя с изх. № И-1722/29.04.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1722/29.04.2024 г., относно ИП/ПП за "Преустройство с промяна на предназначението на първи етаж на съществуваща училищна сграда в Осигуряване на подслон за бездомни лица и семейства", с местоположение ПИ 29218.501.133 по КККР на с. Желязковец

Галерия