За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1852/13.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1852/13.05.2024 г., относно ИП/ПП за "АИПСМП (Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ) и Фризьорски салон", с местоположение ПИ 72578.502.2 по КККР на с. Тодорово

Писмо до възложителя с изх. № И-1847/13.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1847/13.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на водопроводно отклонение за дворна чешма", с местоположение ПИ 24030.27.14 по КККР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № И-1846/13.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1846/13.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изместване ВЕЛ 20kV „Перлитˮ п/ст „ТЕЦ Русеˮ, в участъка между ТП „Иван Троенски нов цехˮ и ПБ „Монтажен районˮ, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, кв. Източна промишлена зона" с местоположение ПИ 63427.8.499 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1845/13.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1845/13.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на паркинг до 10 МПС, логистичен център и сервиз за транспортни средства", с местоположение ПИ 63427.182.57 по КККР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № И-1838/10.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1838/10.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция на съществуващо самостоятелно водопроводно отклонение (СВО) и изграждане на ново самостоятелно канализационно отклонение (СКО) за съществуваща жилищна сграда", с местоположение ПИ 73496.501.2563 по КККР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № И-1837/10.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1837/10.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Кабелна линия и БКТП за присъединяване на фотоволшаична електрическа централа", с местоположение ПИ 15761.32.40, 15761.501.567, 15761.501.533, 15761.501.415, 15761.33.146, 15761.32.153, 15761.32.40 по КККР на с. Голям извор

Писмо до възложителя с изх. № И-1836/10.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1836/10.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Присъединяване чрез кабел НН 0.4 kV на ФвЕЦ с мощност 29.68 kW към ТП „Т-2 Богданци", с местоположение ПИ 04666.7.186, 04666.501.625, 04666.501.352, 04666.7.122 по КККР на с. Богданци

Писмо до възложителя с изх. № И-1835/10.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1835/10.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Технологична, екологична модернизация и автоматизация на стопанството на Райкови 2010", с местоположение ПИ 20184.1.228 по КККР на гр. Две могили

Писмо до възложителя с изх. № И-1826/09.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1826/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ VI-1159, кв. 77 по плана на с. Тръстеник, общ. Иваново"

Писмо до възложителя с изх. № И-1825/09.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1825/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ IV-1157, кв. 77 по плана на с. Тръстеник, общ. Иваново"

Галерия