За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № И-1825/09.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1825/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ IV-1157, кв. 77 по плана на с. Тръстеник, общ. Иваново"

Писмо до възложителя с изх. № И-1824/09.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1824/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на УПИ I-1154, кв. 77 по плана на с. Тръстеник, общ. Иваново"

Писмо до възложителя с изх. № И-1823/09.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1823/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Самостоятелно водопроводно отклонение /СВО/ за поземлен имот с идентификатор 66425.501.58 по КК и КР на гр. Силистра, ул. Патриарх Евтимий № 27, общ. Силистра, обл. Силистра"

Писмо до възложителя с изх. № И-1822/09.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1822/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Разширение на съществуващо стопанство от трайни насаждения", с местоположение ПИ 84049.111.20 по КККР на с. Щръклево

Писмо до възложителя с изх. № И-1821/09.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1821/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Реконструкция и преустройство на навес в склад с хладилни зали и складова площ, УПИ XIX, кв. 105 по плана на с. Брестовене, общ. Завет, обл. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1817/09.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1817/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) на парцел I за имот 1359 и парцел II за имот 1360, кв. 34 по плана на с. Дянково, общ. Разград"

Писмо до възложителя с изх. № И-1816/09.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1816/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Енергийно и цялостно обновяване на сграда на фирма Ен Ер Джи Софт ЕООД с идентификатор 63427.8.948.1"

Писмо до възложителя с изх. № И-1815/09.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1815/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изменение на Подробен устройствен план /ИПУП/ - план за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот с идентификатор 35715.25.459 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Каменар, общ. Лозница"

Писмо до възложителя с изх. № И-1813/09.05.2024 г.

Писмо до възложителя с изх. № И-1813/09.05.2024 г., относно ИП/ПП за "Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с инсталирана мощност 4995 kW и генераторна пикова мощност 5950,56 kWp, ГРУ 20 kV, 2 бр. БКТП 0,6/20 kV 2500 kVA, кабелна линия СрН за присъединяване на БКТП към ГРУ 20 kV в поземлен имот с идентификатор 63668.151.1885 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Ряхово, общ. Сливо поле, обл. Русе"

Галерия