За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1454/14.05.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1454/14.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж и спомагателни помещения към търговски обект” с местоположение УПИ ІХ, кв. 36 плана на с. Синя вода, община Лозница

Писмо до възложителя с изх. № 1453/14.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1453/14.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на площадка за събиране, съхранение и предварително третиране на отпадъци от рентгенови снимки, хартия и картон” с местоположение ПИ с идентификатор 63668.139.28 по кадастралната карта на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 1452/14.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1452/14.05.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на склад за съхранение на селскостопанска продукция” с местоположение УПИ ХІХ-341, кв. 39 по плана на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 1450/14.05.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1450/14.05.2013 г., относно ИП/ПП за ПУП-ИПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 63427.31.20 и 63427.31.21 по кадастралната карта на град Русе с цел създаване на устройствена основа за изграждане на пет жилищни сгради с местоположение ПИ с идентификатори 63427.31.20 и 63427.31.21 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1449/14.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1449/14.05.2013 г., относно ИП/ПП за ПУП-ИПРЗ за поземлени имоти с идентификатори 63427.31.18 и част от 63427.32.13 по кадастралната карта на град Русе с цел създаване на устройствена основа за допълващо застрояване в част от имот 63427.32.13 с местоположение ПИ с идентификатори 63427.31.18 и част от 63427.32.13 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1448/14.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1448/14.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Закупуване и монтаж на специализирано оборудване за девет броя производствени сгради за отглеждане на кокошки-носачки” с местоположение имот 000227 по плана на с. Червена вода

Писмо до възложителя с изх. № 1447/14.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1447/14.05.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на работилница за битови нужди” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.760 по кадастралната карта на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1446/14.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1446/14.05.2013 г., относно ИП/ПП за ПУП - ПЗ за създаване на устройствена основа за нискоетажно жилищно застрояване с местоположение ПИ с идентификатор 63427.167.281 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1445/14.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1445/14.05.2013 г., относно ИП/ПП за ПУП - ПЗ за създаване на устройствена основа за нискоетажно жилищно застрояване с местоположение ПИ с идентификатор 63427.167.282 по кадастралната карта на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия