За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1406/09.05.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 1406/09.05.2013 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на православен храм - параклис Св. ВМЧК Димитър Солунски” с местоположение ПИ с идентификатор 73496.501.3758 по кадастраланата карта на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 1384/08.05.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1384/08.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пристройка - склад към магазин за резервни части” с местоположение ПИ с идентификатор 40422.505.699 по кадастраланата карта на гр. Кубрат

Решение № РУ-12-П/2013 г.

Решение № РУ-12-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изграждане на птицеферма с общ капацитет 48 000 пилета бройлери” с местоположение имот № 066011 в землището на с. Лъвино.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 31.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-11-П/2013 г.

Решение № РУ-11-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за изкупуване на неметални отпадъци - хартия, найлон, пластмаса, с местоположение – поземлен имот с идентификатор 61710.502.1963 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Разград.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-10-П/2013 г.

Решение № РУ-10-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Изграждане на пристанище за обществен транспорт „Полисан” при км 485-486 на десния бряг на река Дунав”.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 29.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № АО 2626/17.05.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство на съществуваща сграда в птицеферма с капацитет 7 500 бр. кокошки носачки” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 000415.502.4002 по КК и КР на гр. Алфатар

Изходящ № АО 2381/09.05.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на едноетажен склад за химикали към съществуващ производствен корпус” с местоположение: УПИ ХХ-174 Сос, кв. 596, жк "Чародейка – Г север", по плана на гр. Русе

Изходящ № АО 1869/29.04.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Поливна капкова система с водозахранване чрез изграждане на три броя тръбни кладенци” с местоположение: ПИ с идентификатори 00895.113.3 и 00895.113.4 по КК и КР на с. Айдемир

Изходящ № AO 2503/17.05.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Монтаж на нова индукционна пещ с топилен капацитет 3 т в сграден фонд на съществуваща леярна” с местоположение: поземлен имот с идентификатор 63427.3.141 по кадастралната карта на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия