За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № AO 1581/10.05.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Реконструкция на съществуващо галванично отделение, разположено в цех 410” с местоположение: сграда № 60 в границите на имот с номер 000710 в землището на с. Николово, общ. Русе

Изходящ № АО 2513/10.05.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на животновъдна ферма за отглеждане на дребен рогат добитък с капацитет 500 броя животни” с местоположение: имот с № 029001 в землището на с. Голеш, общ. Кайнарджа

Изходящ № АО 2776/28.05.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Преустройство на доилна зала в птицеферма за отглеждане на 6500 броя птици, като част от КПИИ, включващ изработване на ПУП- ПЗ и инвестиционен проект” с местоположение: ПИ с идентификатор 61875.77.3 по кадастралната карта на с. Райнино, общ. Исперих

 

Изходящ № АО 2983/28.05.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Увеличаване капацитета на съществуваща птицеферма за кокошки носачки от 12000 броя на 18000 броя” с местоположение: ПИ с идентификатор 41143.503.106 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра

Изходящ № АО 2510/14.05.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства, изграждане на маслоуловителна шахта, склад и навес за съхраняване на производствените и опасни отпадъци от разкомплектоването”, с местоположение ПИ с идентификатор 61710.503.6393 по кадастралната карта на гр. Разград

Изходящ № АО 2414/29.04.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на биогаз инсталация за производство на електроенергия от биогаз, чрез преработка на животински отпадъци и селскостопански растителни отпадъци” с местоположение: имот с № 059021 в землището на с. Бъзън, общ. Русе

Изходящ № АО 2265/29.04.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Напояване в поземлен имот № 003106 в землището на село Кривина, община Ценово чрез водоземно съоръжение – шахтов кладенец”

Изходящ № 2212/24.04.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на Пристан за разтоварване на уловите от прясна риба или други водни организми и Място за временно укритие на риболовни кораби” с местоположение: имот с № 505.7 по плана на с. Пиргово, общ. Иваново

Изходящ № 1804/24.04.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на система от водочерпателен и реинжекционен кладенец, предназначена за водоснабдяване с подземни води на термопомпена климатична инсталация на съществуваща офис сграда и/или складова база” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.8.1185 по кадастралната карта на гр. Русе

Решение № РУ-36-ПР/2013 г.

Решение № РУ-36-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на предприятие за производство на биодизел и глицерин”, с местоположение: УПИ XLVI, XLV, LIX, LX и XCVI по плана на Тежко машиностроене АД, гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   30.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

България в Юнеско

Галерия