За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-05-ОС/2014 г.

Решение № РУ-05-ОС/2014 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: План - извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори, собственост на ТП Държавно ловно стопанство (ДЛС) „Каракуз” – гр. Дулово за горски подотдели 64-г, 251-ж, 251-з, 253-з, 286-б, 280-с, 280-т, 321-д, 333-а, 1097-а, 1097-б, 1098-а, 1103-г, 1104-а, 1104-б, 1104-е. Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони: BG0002062 Лудогорие” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-837/17.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 11/2009 г.), променена със Заповед РД-79/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 10/2013 г.), BG0000168 Лудогорие” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР, BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-767/28.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.) и BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР.

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № AO 2374/22.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № AO 2374/22.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Горскостопански план за гори, собственост на Община Исперих, в териториалния обхват на ТП ДГС "Сеслав" за периода 2014-2023 г.” с местоположение землищата на гр. Исперих и селата: Голям Поровец, Къпиновци, Подайва, Лудогорци, Свещари, Бърдоква, Йонково, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 1448/22.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1448/22.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция на съществуваща сграда в помещение за изпарители” с местоположение ПИ с идентификатор 61710.506.26 по КК и КР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 1447/22.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1447/22.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на офиси с гаражи, навес към тях и плътна ограда” с местоположение УПИ I-403, кв. 62 по плана на с. Сандрово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1446/22.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1446/22.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ), включващ ПУП-ПП за ел. захранване 20 kV на поземлен имот с идентификатор 41143.506.9 по КК и КР на с. Калипетрово, общ. Силистра и изграждане на БКТП 20/0,4 kV в същия имот” 

Писмо до възложителя с изх. № 1445/22.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1445/22.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на водопроводно отклонение с цел захранване на УПИ XVI-86, кв. 7 по плана на с. Богорово, общ. Силистра” 

Писмо до възложителя с изх. № 1444/22.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1444/22.05.2014 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.2.3202 по КК и КР на гр. Русе, с цел изграждане на жилищна сграда” 

Писмо до възложителя с изх. № 1443/22.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1443/22.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтиране на линия за производство на пелети от слънчогледова люспа в съществуващата сграда на "Завод за производство на растителни масла” с местоположение УПИ LIX по регулационни план на ТМ АД, гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1442/22.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1442/22.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подпорна стена - ограда на ул. "Никола Табаков" и ОУ "Никола Обретенов", гр. Русе и външни стъпала към сградата на училището” с местоположение УПИ II-106, кв. 640 по плана на гр. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 1432/21.05.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1432/21.05.2014 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на газоразрядна станция за природен газ” с местоположение УПИ XXIV, кв. 44 по плана на гара Бяла

България в Юнеско

Галерия