За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 854/22.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 854/22.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща жилищна сграда с пристройка в къща за гости и допълнително пристрояване - къща за гости”, с местоположение: УПИ ХV-763, кв. 103 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 853/22.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 853/22.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща GSM базова станция в GSM/UMTS базова станция и радиорелеен възел № 4572”, с местоположение: ПИ 156057 в землището на с. Николово, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 843/21.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 843/21.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изместване трасето на въздушен електропровод (ЕП) 20 кV и водопровод”, с местоположение: поземлен имот с идентификатор 41143.503.2 в землището на с. Калипетрово, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 842/21.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 842/21.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на външна връзка за захранване на промишлена газова инсталация на природен газ в производствена и складова сграда”, с местоположение: УПИ VІІІ-1047, кв. ИПЗ по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 841/21.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 841/21.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на елементи на техническата инфраструктура за поземлен имот с идентификатор 41143.503.2 в землището на с. Калипетрово, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 833/20.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 833/20.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на приемно-предавателна станция (ППС) за глас и/или данни към съществуваща GSM станция VN4768 (KALIPETROVO)”, с местоположение: ПИ с идентификатор 41143.500.871 по кадастралната карта на с. Калипетрово, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 832/20.03.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 832/20.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Инсталиране на приемно-предавателна станция (ППС) за глас и/или данни към съществуваща GSM станция VN4734 (RAZGRAD)”, с местоположение: ПИ с идентификатор 61710.504.161.2 по кадастралната карта на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 829/20.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 829/20.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Оползотворяване на птичи отпадъци (торови маси) за производство на подобрители за почви”, с местоположение: ПИ 179010 в землището на гр. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 820/19.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 820/19.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на подземна тръбна мрежа на територията на област Разград за оптична свързаност и изтегляне на оптичен кабел между общините Разград, Завет, Исперих и Самуил

България в Юнеско

Галерия