За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ- 75 -ПР/2014 г.

Решение № РУ- 75 -ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение „Промяна предназначението и пристройка към склад за селскостопански инвентар в семейна ферма за отглеждане на 25 бр. крави ”, с местоположение имот с номер 000301 в землището на с. Босна, община Ситово, съгласно скица № Ф07173/07.08.2014 г., издадена от Общинска служба по земеделие – Ситово.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  13.10 .2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-74-ПР/2014 г.

Решение № РУ-74-ПР/2014 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение - “Извеждане от експлоатация на съществуваща и изграждане на нова технологична линия за производство на вододисперсни бои, административна сграда, трафопост, склад за леснозапалими течности, открит водоем за противопожарни нужди и пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води”, с местоположение имот с номер 187011 в землището на с. Червена вода, общ. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от  13.10.2014 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Писмо до възложителя с изх. № 2726/03.10.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 2726/03.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на приемо-предавателна станция № 4537” с местоположение сграда с идентификатор 63427.4.72.6 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2724/03.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2724/03.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нова Базова станция № 4941” с местоположение сграда с идентификатор 18589.501.105.1 по КК и КР на с. Гецово, общ. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2723/03.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2723/03.10.2014 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПРЗ за УПИ III-2432, кв. 94 по плана на гр. Разград, с който се обособяват два нови имота УПИ XVII-18 и УПИ III-2432, отредени съответно за смесено (жилищно и обществено-обслужващо) и жилищно предназначение” 

Писмо до възложителя с изх. № 2722/03.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2722/03.10.2014 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 61710.614.2805 (лозе) по КК и КР на гр. Разград предвиждащ обособяване  на нов имот с предназначение за стопански и обслужващи дейности”

Писмо до възложителя с изх. № 2721/03.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2721/03.10.2014 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2014 г. в гори собственост на ТП ДГС Силистра” с местоположение землището на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 2720/03.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2720/03.10.2014 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПП за трасе на водопроводна връзка от съществуващ градски водопровод до съществуваща водопроводна шахта” с местоположение местност “Караманлийка” в землището на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2719/03.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2719/03.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Монтаж на 3 бр. маломощни антени за пренос на данни с излъчвателна мощност 0,71 W” с местоположение ПИ с идентификатор 21693.501.632 по КК и КР на с.Добротица, общ. Ситово

Писмо до възложителя с изх. № 2718/03.10.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2718/03.10.2014 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство на  павилион за продажба на хранителни и промишлени стоки в заведение за бърза закуска с пристрояване на склади санитарен възел” с местоположение УПИ VI, кв. 9 по плана на с. Подайва, общ. Исперих 

Галерия