За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2685/30.09.2014 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2685/30.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на плана за застрояване (ПУП-ИПЗ) за УПИ XII-439, кв. 49 по плана на с. Красен, община Иваново за създаване на устройствена основа за изграждане на къща за гости със заведение за обществено хранене и гараж” 

Писмо до възложителя с изх. № 2684/30.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2684/30.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ II, кв. 22 по плана на гр. Силистра за обособяване на нов УПИ VII-2251, съставляващ поземлен имот с идентификатор 66425.500.251 по КК и КР на гр. Силистра” 

Писмо до възложителя с изх. № 2683/30.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2683/30.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на жилищна сграда и ограда” с местоположение УПИ IV-44, кв. 13 по плана на с. Стефан Караджа, община Главиница

Писмо до възложителя с изх. № 2682/30.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2682/30.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Допълващо застрояване за кафе-бар и преустройство на жилищна сграда в стаи за гости” с местоположение ПИ с идентификатор 24030.501.1043 по КК и КР на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2681/30.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2681/30.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - Изменение на план за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ), с което се предвижда обединяване на УПИ VI-397 и УПИ V-398 в нов УПИ ХХIX-1854, кв. 17 по плана на с. Червена вода, община Русе и промяна предназначението от жилищно в производствено-складово предназначение за изграждане на склад за селскостопанска техника и инвентар” 

Писмо до възложителя с изх. № 2667/29.09.2014 г

Писмо до възложителя с изх. № 2667/29.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуваща сграда в магазин за хранителни стоки” с местоположение ПИ № 502.305 по плана на с. Семерджиево, община Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2665/26.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2665/26.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Създаване на речна информационна система в българската част от р. Дунав - БУЛРИС - Фаза 2, Лот 2 - разширяване обхвата на услугите в системата. Подобект "Оперативен РИС Център Русе"” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.5694 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2664/26.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2664/26.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Създаване на речна информационна система в българската част от р. Дунав - БУЛРИС - Фаза 2, Лот 2 - разширяване обхвата на услугите в системата. Подобект "Русе-ТВРС"” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.156.850 по КК и КР на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2663/26.09.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2663/26.09.2014 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 63427.131.3 по КК и КР на гр. Русе с цел изграждане на жилищна сграда с гараж и допълнително застрояване” 

Галерия