За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1269/23.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1269/23.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Възобновяване на дейностите по оползотворяване на строителни отпадъци” с местоположение ПИ с идентификатори 63427.92.6 и 63427.92.5 по кадастраланата карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1268/23.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1268/23.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Проект на плана за действие към Стратегическата карта на шума в околната среда на агломерация Русе” с местоположение агломерация Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1254/22.04.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1254/22.04.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство и промяна предназначението на първи етаж от съществуваща сграда в център за настаняване от семеен тип на лица с психични отклонения” с местоположение ПИ с идентификатор 00895.502.616 по кадастраланата карта на с. Айдемир

Решение № РУ-29-ПР/2013 г.

Решение № РУ-29-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Разширение и реконструкция на съществуваща сграда "Краварник”, с местоположение: УПИ ХХХVІІІ, кв. 68, по плана на гр. Завет

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   10.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-9-П/2013 г.

Решение № РУ-9-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Разширение на съществуваща птицеферма за угояване на бройлери с капацитет 38 000 места за птици чрез изграждане на две нови сгради с общ капацитет 44 000 места за птици”, с местоположение: имот с номер 003027 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-8-П/2013 г.

Решение № РУ-8-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Разширение на съществуваща птицеферма за угояване на бройлери с капацитет 38 000 места за птици чрез изграждане на две нови сгради с общ капацитет 44 000 места за птици”, с местоположение: имот с номер 003026 в землището на с. Борисово, общ. Сливо поле.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 08.05.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-7-П/2013 г.

Решение № РУ-7-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за инвестиционно предложение за “Монтиране на инсталация за прахово боядисване” с местоположение: парцел VIII по плана на ТМ АД, гр. Русе.

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Решение № РУ-6-П/2013 г.

Решение № РУ-6-П/2013 г. за прекратяване на процедурата по реда на Глава шеста от ЗООС за изготвяне на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 63427.95.2 по кадстралната карта на гр. Русе, с цел изграждане на център за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

България в Юнеско

Галерия