За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2196/08.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2196/08.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на съществуващи сгради в магазин за хранителни стоки, магазин за промишлени стоки и бърза закуска” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.43 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2195/08.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2195/08.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на допълваща застройка - гараж” с местоположение УПИ XXVIII-38, кв. 36 по плана на с. Черник, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 2194/08.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2194/08.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 63427.2.4493 по КК на гр. Русе и създаване на устройствена основа за изграждане на триетажна жилищна сграда с магазин за промишлени стоки на първия етаж”

Писмо до възложителя с изх. № 2193/08.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2193/08.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на магазин за хранителни стоки (търговски комплекс) и офис” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.7.357 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2170/05.07.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 2170/05.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на овощна градина-орехово насаждение” с местоположение имот № 059013 в землището на село Копривец, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 2168/05.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2168/05.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изработване на ПУП-ПЗ на УПИ ІІ-5355 (идентификатор 63427.2.5766), кв. 199 по плана на гр. Русе, предвиждащ изграждане на нови обществено-обслужващи сгради - супермаркет, магазин за промишлени стоки, заведение за хранене и автомивка” с местоположение УПИ ІІ-5355, кв. 199 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2167/05.07.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2167/05.07.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на цех за производство на пелети от дървесина” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.9.1231 по кадастралната карта на гр. Русе

България в Юнеско

Галерия