За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 1853/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1853/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни лешникови насаждения” с местоположение имот № 043001 в землището на с. Брестовица, общ. Борово

Писмо до възложителя с изх. № 1852/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1852/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на GMS базова станция в GMS/UMTS станция № RSE0033 - Левента” с местоположение сграда с идентификатор 63427.156.850.1 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1851/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1851/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на гараж за селскостопанска техника и инвентар, пропуск, гараж, кантар, битова сграда и разширение на съществуващ офис” с местоположение УПИ X-43, кв. 8 по плана на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 1849/17.06.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1849/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Монтиране на зарядна соларна станция на покрива на нова сграда - птицеферма” с местоположение имот № 066011 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № АО 3014/17.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № АО 3014/17.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на автоцентър за изкупуване, демонтаж и разкомплектоване на ИУМПС и продажба на авточасти- втора употреба” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.8.899 по кадастралната карта на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 1836/14.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1836/14.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на гараж със склад в магазин за дрехи втора употреба” с местоположение УПИ XІV-842, кв. 21 по плана на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 1836/14.06.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 1836/14.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на гараж със склад в магазин за дрехи втора употреба” с местоположение УПИ XІV-842, кв. 21 по плана на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 1708/03.06.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1708/03.06.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на инсталация за произвидство на дървени въглища по ретортен способ” с местоположение ПИ с идентификатор 11449.73.1044 по кадастралната карта на с. Владимировци, общ. Самуил

Писмо до възложителя с изх. № 1632/27.05.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 1632/27.05.2013 г., относно ИП/ПП за „Обособяване на ферма за отглеждане на калифорнийски червей” с местоположение УПИ V, кв. 16 по плана на с. Ситово, общ. Ситово

Решение № РУ-7-ОС/2013 г.

Решение № РУ-7-ОС/2013 г. за преценяване на вероятната степен на отрицателното въздействие на ИП/ППП: “Изграждане на басейн в ловен дом „Братила”, с местоположение поземлен имот с № 081002 в землището на с. Васил Левски, община Алфатар.

Предложението няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони BG0000106 „Хърсовска река” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, определена съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБР и BG0002039 „Хърсовска река” за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД-767/28.11.2008 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ, бр. 102/2008 г.).

Решението се намира в РИОСВ-Русе, Дирекция “Превантивна дейност”, като достъпът до него се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

България в Юнеско

Галерия