За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-21-ПР/2013 г.

Решение № РУ-21-ПР/2013 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение за “Изграждане на тръбен кладенец за добив на подземни води с цел напояване”, с местоположение УПИ ХІV, кв. 13 по плана на с. Черешово, община Сливо поле

Решението е оповестено на обществено достъпно място-информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от   10.04.2013 г.

След този период достъпът до решението е по реда на Закона за достъп до обществена информация.

Изходящ № AO 6078/29.03.2013 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на сондажен тръбен кладенец за напояване на зърнени култури” с местоположение: ПИ с № 003085 в землището на с. Кривина, общ. Ценово

Изходящ № AO 1060/28.03.2013 г.

Съобщение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ II-218, кв. 27, образуван от имот 40.218 по плана на с. Белинци, общ. Исперих, с цел преотреждането му за стопански дейности и изграждане на кравеферма с капацитет 48 броя едър рогат добитък и млекопункт

Писмо до възложителя с изх. № 934/29.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 934/29.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Преустройство на съществуваща сграда от складова база в дърводелски цех и преустройство на друг вид сграда за обитаване в битови помещения”, с местоположение: ПИ с идентификатор 24030.501.1744 по кадастралната карта на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 933/29.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 933/29.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пешеходен железопътен прелез на км 8+020 между гарите Русе Разпределителна - Русе (по 4-та главна железопътна линия), предпазни стоманени огради и асвалтобетонови пътеки”

Писмо до възложителя с изх. № 932/29.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 932/29.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Разнообразяване на услугите, извършвани в авторемонтна работилница”, с местоположение: ПИ с идентификатор 66425.514.191 по кадастралната карта на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 931/29.03.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 931/29.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на пункт за монтаж, демонтаж и продажба на автомобилни гими”, с местоположение: УПИ XIII, кв. 68 по плана на гр. Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 930/29.03.2013 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 930/29.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Вътрешно преустройство на надземен етаж от едноетажна жилищна сграда във фирмен офис-интегрално бюро за проектиране и контрол на работната среда”, с местоположение: УПИ II,кв. 129 по плана на гр. Исперих

Писмо до възложителя с изх. № 929/29.03.2013 г

Писмо до възложителя с изх. № 929/29.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Откриване на пункт за изкупуване на отпадъци от хартия и пластмаса”, с местоположение: УПИ с идентификатор 24030.501.9164 по плана на гр. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 928/29.03.2013 г.

Писмо до възложителя с изх. № 928/29.03.2013 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за съхранение на техника и инвентар”, с местоположение: ПИ с № 138007 в землището на на с. Яребица, общ. Дулово

България в Юнеско

Галерия