За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 934/04.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 934/04.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на ажурна ограда” с местоположение имот с № 000153 в землището на с. Пет Кладенци, общ. Бяла

Писмо до възложителя с изх. № 933/04.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 933/04.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Основен ремонт, реконструкция, модернизация и ремонт на покрива с оформяне на подпокривно пространство с надзид 1,80 м” с местоположение УПИ I-553, кв. 685 по плана на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 930/04.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 930/04.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Разкриване на пункт за изкупуване на вторични суровини, представляващи отпадъчна хартия, велпапе, найлон, стречфолио, пластмаса, бутилки и др.” с местоположение ПИ с идентификатор 66425.514.472 по КК на гр. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 916/04.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 916/04.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Текущ ремонт на съществуващо помещение - клетка за животни в Зоокът "Липник" - гр. Русе” с местоположение: местността "Лесопарк Липник" в землището на с. Николово, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 912/03.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 912/03.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на параклис” с местоположение УПИ XVII-452, кв. 40 по плана на с. Сребърна, общ. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 907/03.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 907/03.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане и надстройка на търговска сграда за обособяване на офиси” с местоположение УПИ IX-207, кв. 9 по плана на с. Черник, общ. Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 906/03.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 906/03.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Промяна предназначението на част от бивш овчарник в пункт за варене на ракия” с местоположение имот с № 096002 в землището на с. Смирненски, общ. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 905/03.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 905/03.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нова производствена сграда за шивашки цех, реконструкция и надстройка на съществуваща сграда и водопроводно отклонение” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.5570 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 905/03.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 905/03.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на нова производствена сграда за шивашки цех, реконструкция и надстройка на съществуваща сграда и водопроводно отклонение” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.2.5570 по КК на гр. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 904/03.04.2014 г.

Писмо до възложителя с изх. № 904/03.04.2014 г., относно ИП/ПП за „Изготвяне на ПУП-ПЗ на поземлен имот 63427.156.608 по КК на гр. Русе, находящ се в местността "Под Левента", с цел промяна предназначението на земята и създаване на устройствен статут за бъдещо нискоетажно жилищно застрояване” 

Галерия