За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3610/11.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3610/11.10.2016 г., относно ИП/ПП за „ Създаване на трайни насаждения от праскови” с местоположение имоти с номера 237005 и 237010 в землището на с. Беловец, общ. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 3609/11.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3609/11.10.2016 г., относно ИП/ПП за „ Рехабилитация на общински път SLS 1137/III-205, Стефан Караджа-Тутракан/-Белица-Бреница-/граница Община Тутракан-Община Кубрат-Тертер/ от км 2+160 до км 6+850” 

Писмо до възложителя с изх. № 3608/11.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3608/11.10.2016 г., относно ИП/ПП за „ Рехабилитация на общински път SLS 1132/II-21, Сливо поле-Тутракан/-Тутракан-II-21/ от км 8+010 до км 9+120” 

Писмо до възложителя с изх. № 3607/11.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3607/11.10.2016 г., относно ИП/ПП за „ Рехабилитация на общински път SLS 1136/III-205, Белица-Тутракан/-Варненци-Шуменци-III-205/ от км 2+360 до км 5+560” 

Писмо до възложителя с изх. № 3601/10.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3601/10.10.2016 г., относно ИП/ПП за „ Изграждане на склад за инвентар” с местоположение имот с номер 110015 в землището на с. Щръклево, общ. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 3600/10.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3600/10.10.2016 г., относно ИП/ПП за „ Изработване на ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 63427.5.1152 по КККР на гр. Русе с цел обособяване на устройствена зона за средно жилищно застрояване и изграждане на жилищна сграда с височина до 10 м” 

Писмо до възложителя с изх. № 3599/10.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3599/10.10.2016 г., относно ИП/ПП за „ Преустройство на част от жилищна сграда в кафетерия” с местоположение УПИ V, кв. 115 по плана на гр. Исперих 

Писмо до възложителя с изх. № 3598/10.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3598/10.10.2016 г., относно ИП/ПП за „ Полагане на кабел 20kV и изграждане на трансформаторен пост тип БКТП - 20/0.4 kV” с местоположение ПИ с идентификатор 63427.60.70 по КККР на гр. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 3597/10.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3597/10.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения от череши и сливи в землището на с. Копривец, общ. Бяла” с местоположение имоти с номера 051016, 155016, 041022, 175003, 035005, 043008, 095021, 167023, 071002 и 150020 в землището на с. Копривец, общ. Бяла

Галерия