За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 3593/10.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3593/10.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на помещение за добив и съхранение на пчеларска продукция” с местоположение имот с идентификатор 66425.513.817 по КККР на гр. Силистра 

Писмо до възложителя с изх. № 3592/10.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3592/10.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на стопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция” с местоположение УПИ XVII, кв. 13 по плана на с. Черешово, общ. Сливо поле

Изходящ № АО 4821/04.10.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за "Разширение на птицеферма за отглеждане на бройлери и достигане на общ капацитет 39 200 броя места за птици", с местоположение имот с идентификатор 00415.501.3163 по КК и КР на гр. Алфатар 

Писмо до възложителя с изх. № 3571/06.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3571/06.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Два броя план-извлечения за промяна на насоката на стопанисване през 2016 г. за горски подотдели, стопанисвани от ТП ДГС Тутракан” с местоположение имот горски подотдели 100-м, 105-ю, 105-б1, 105-м1, 110-н, 110-р, 110-г2, 110-ч2 в землището на с. Старо село, 111-м в землището на с. Шуменци, 112-щ4, 114-ю в землището на с. Варненци, 130-н в землището на с. Белица, 64-а в землището на гр. Тутракан, 36-ц в землището на с. Малък Преславец, общ. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 3563/04.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3563/04.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Реконструкция и рехабилитация на ул. Никола Вапцаров, гр. Кубрат - от о.т. 321-229-228-227-167-303-473 - общо 500 м, ул. Екзарх Йосиф - о.т. 473-474 - общо 50 м, с тротоарите, съоръженията и принадлежностите към тях” 

Галерия