За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4157/21.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4157/21.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Обект - Съществуващи водоснабдителни системи - община Исперих; подобект - Реконструкция на външни водопроводи: от събирателна шахта при шахтови кладенци 2, 3 и 4 до ПС Димитрово, от ПС Димитрово до разпределителна шахта с. Тодорово” в землищата на с. Малък Поровец, с. Свещари, гр. Исперих, с. Китанчево, с. Тодорово, с. Яким Груево, община Исперих 

Писмо до възложителя с изх. № 4149/21.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4149/21.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Текущ ремонт на покрив на кравеферма и млекосъбирателен пункт, закупуване на оборудване и модернизация на животновъдния обект” с местоположение имот с номер 503.1057 в землището на с. Ново село, община Русе

Изходящ № АО 4497/01.11.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за "Газова инсталация към Млекопреработващо предприятие и хлебопекарна", с местоположение Упи ХV-583, 185 – за фурна, ресторант и търговска дейност, кв. 28, по РП на с. Искра, общ. Ситово

Изходящ № АО 5198/31.10.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за "Инсталация за производство на електроенергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса с мощност 800 kW", с местоположение имот № 000489 в землището на с. Ситово, обл. Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 4142/18.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4142/18.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на Базова станция № 4517 върху съществуваща ж.р. кула и съществуваща сграда” с местоположение имот с номер 66425.24.23 в землището на гр. Силистра, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 4132/18.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4132/18.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения” с местоположение имоти с номера 001128, 005148, 005149, 007047, 007048, 007099, 008119, 015070, 016004, 017106, 017204, 017225, 017226, 019035 и 019036 в землището на с. Белица, община Тутракан, имоти с номера 016088 и 019053 в землището на с. Варненци, община Тутракан, имоти с номера 020031, 020032 и 021096 в землището на с. Преславци, община Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 4131/18.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4131/18.11.2016 г., относно ИП/ПП за „План-извлечение за промяна на вида и интензивността на сечта през 2017 г в гори, собственост на Община Кайнарджа” с местоположение горски подотдел 364-щ1 в землището на с. Светослав, община Кайнарджа

Писмо до възложителя с изх. № 4128/18.11.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4128/18.11.2016 г., относно ИП/ПП за „Създаване на трайни насаждения” с местоположение имот с номер 319015 в землището на с. Сеслав, община Кубрат

Галерия