За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Решение № РУ-74-ПР/2016 г.

Решение № РУ-74-ПР/2016 г. за преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение "Рибарник за развъждане и отглеждане на сладководна риба за търговски цели", с местоположение имот с номер 203018, 203019 в землището на с. Костанденец, община Цар Калоян.

Решението е оповестено на обществено достъпно място – информационното табло на РИОСВ-Русе /сграда на бул. "Придунавски" №20/ за период от 14 (четиринадесет) дни, считано от 12.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3536/03.10.2016 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 3536/03.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Подготовка за изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан” с местоположение имоти с номера 73496.500.4035, 73496.500.840, 73496.500.855, 73496.500.836, 73496.500.852, 73496.506.5, 73496.506.6, 73496.506.7, 73496.53.19, 73496.53.24 по КККР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 3536/03.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Подготовка за изпълнение на инвестиционен проект за изграждане на ГПСОВ и доизграждане на канализационна мрежа в гр. Тутракан” с местоположение имоти с номера 73496.500.4035, 73496.500.840, 73496.500.855, 73496.500.836, 73496.500.852, 73496.506.5, 73496.506.6, 73496.506.7, 73496.53.19, 73496.53.24 по КККР на гр. Тутракан

Писмо до възложителя с изх. № 3528/03.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3528/03.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на склад за стъкло на производствената площадка на дружеството в гр. Разград” с местоположение имот с номер 61710.509.504 по КККР на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 3527/03.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3527/03.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на стопанска постройка в УПИ IV, кв. 107, ул. Страхил войовда № 45, гр. Мартен, общ. Русе” 

Писмо до възложителя с изх. № 3524/03.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3524/03.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на базова станция № 2291” с местоположение УПИ XXII, кв. 21 по плана на с. Бъзън, общ. Русе 

Писмо до възложителя с изх. № 3523/03.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3523/03.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Изпълнение на строително-монтажни работи за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Национална програма за енергийна ефективност” с местоположение гр. Русе, жк. Дружба 1, ул. Студен кладенец № 37, бл. Ледено езеро - А, вх. А, Б и В

Писмо до възложителя с изх. № 3522/03.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3522/03.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Ремонтни работи в НЧ Св. Св. Кирил и Методий - 1891, гр. Кубрат, сгради от 1 до 6” с местоположение имот с номер 40422.505.1422 по КККР на гр. Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 3521/03.10.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 3521/03.10.2016 г., относно ИП/ПП за „Пристройка към съществуваща производствена сграда - склад за метали” с местоположение имот с номер 63427.80.3 по КККР на гр. Русе

Галерия