За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Изходящ № АО 3975 от 28.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на кравеферма до 30 бр. глави ЕРД” с местоположение: УПИ I-759, кв. 64 по регулационния план на село Малко Йонково       

Изходящ № АО 3878/29.07.2015 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Обособяване на площадка за рязане на бракувани кораби” с местоположение: ПИ с идентификатор 63427.3.537 по КК и КР на град Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2793/03.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2793/03.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Изработване на Подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ) на УПИ XXV-1278, XXVI-1280, XXVII-1281 и XXVIII-1279, ИПЗ на гр. Русе, предвиждащ обедеиняване на имотите с отреждане за Смесено-обслужваща и складова зона и осъществяване на авторемонтна дейност и търговия с автомобилни аксесоари” 

Писмо до възложителя с изх. № 2792/03.08.2015 г.,

Писмо до възложителя с изх. № 2792/03.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Предвиждане на превантивни мероприятия по възстановяване на проектния профил на р. Крапинец, чрез почистване и премахване на саморасла храстовидна растителност” с местоположение в участъка на реката от моста, разположен на път гр. Завет-гр. Исперих по посока на помпената станция на ВиК - гр. Исперих и моста на пътя Исперих-Тутракан в землището на с. Иван Шишманово, община Завет

Писмо до възложителя с изх. № 2791/03.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2791/03.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Предвиждане на превантивни мероприятия по възстановяване на проектния профил на р. Сазлъка, чрез почистване и премахване на саморасла храстовидна растителност” с местоположение в участъка на реката от края на регулацията на с. Голяма вода, община Самуил, до опашката на яз. Кара Михал в землището на с. Голяма вода

Писмо до възложителя с изх. № 2790/03.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2790/03.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Предвиждане на превантивни мероприятия по възстановяване на проектния профил на р. Топчийска, чрез почистване и премахване на саморасла храстовидна растителност” с местоположение в участъка на реката от 0+000 до 6+926, разположен от края на регулацията на с. Топчии, община Разград до началото на регулацията на с. Каменар, община Кубрат

Писмо до възложителя с изх. № 2789/03.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2789/03.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Предвиждане на превантивни мероприятия по възстановяване на проектния профил на р. Бели Лом, чрез почистване и премахване на саморасла храстовидна растителност” с местоположение в участъка на реката от моста при с. Гороцвет, община Лозница по посока на язовирната стека на яз. Бели Лом в землището на с. Гороцвет

Писмо до възложителя с изх. № 2781/03.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2781/03.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на вишни в съществуваща овощна градина” с местоположение поземлен имот с идентификатор 32095.155.32 по КК и КР на с. Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 2780/03.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2780/03.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Създаване на овощна градина за биологично отглеждане на черешови насаждения и продълващане отглеждането на 56 броя зайки” с местоположение имот с номер 063001 в землището на с. Чилнов, община Две могили

Писмо до възложителя с изх. № 2779/03.08.2015 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2779/03.08.2015 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на копринени буби за производство на пашкули” с местоположение поземлени имоти с идентификатори  41143.500.2432, 41143.500.2433 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра

Галерия