За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 2667/05.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2667/05.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Пристройка за работилница за собствени нужди към съществуващ гараж /до съществуаща сграда с разрешение за строеж” с местоположение УПИ XI-2226, кв. 145 по плана на гр. Разград

Писмо до възложителя с изх. № 2665/05.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2665/05.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Ремонт и частично преустройство на санитарни помещения с цел създаване на достъпна среда в административна сграда на общ. Ценово” с местоположение УПИ VII-980, кв. 36 по плана на с. Ценово, общ. Ценово

Изходящ № АО 3155/04.08.2016 г.

Съобщение  за изработване на проект на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване с обединяване на УПИ  VII-склад за ГСМ  и УПИ VIII-За бензиностанция, кв.69 в регулацията на град Завет в един УПИ VII – За производствени и складови дейности 

Изходящ № АО 3441/25.07.2016 г.

Съобщение  за изработване на проект на Подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ II и УПИ III, кв.35-гара Бяла – изменение на плана за застрояване на същите имоти 

Изходящ № АО 3455/21.07.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Изграждане на трупосъбирателна яма за обезвреждане на странични животински продукти с капацитет 9т/ден” с местоположение: ПИ с №108001 в землището на село Дряновец, община Бяла 

изх. № АО 3427/19.08.2016 г.

Съобщение за инвестиционно предложение за „Създаване на трайни насаждения от лешници, отглеждани по интегриран способ и иновативна технология за уплътняване на площи”, с местоположение: поземлени имоти №№  234003, 234005, 234006, 234011, 234012, 234013, 234014 и 234016 в землището на гр. Глоджево, общ. Ветово, 030013 в землището на с. Волово, общ. Борово, 024025 в землището на с. Горно Абланово, общ. Борово, 000852 в землището на гр. Бяла, общ. Бяла, 021006 в землището на с. Ботров, общ. Бяла и 022001 в землището на с. Белцов, общ. Ценово

Писмо до възложителя с изх. № 2662/04.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2662/04.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Развитие и модернизация на земеделско стопанство и увеличаване капацитета на съществуващ пчелин” с местоположение имоти с номера 113010 в землището на с. Копривец, общ. Бяла, 037015 в землището на с. Семерджиево и УПИ VIII-489, кв. 44 по плана на с. Семерджиево, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2661/04.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2661/04.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Отглеждане на зеленчукови култури чрез разширяване на съществуващо стопанство” с местоположение имот с номер 109008 в землището на с. Ново село и УПИ 31, кв.5 по плана на с. Ново село, общ. Русе

Писмо до възложителя с изх. № 2660/04.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2660/04.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Увеличаване капацитета на съществуващ пчелин с минимум 20% и закупуване на пчеларски инвентар” с местоположение имот 121035 в землището на с. Кривня, общ. Ветово

Писмо до възложителя с изх. № 2659/04.08.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 2659/04.08.2016 г., относно ИП/ПП за „Развитие и модернизация на съществуващ пчелин” с местоположение масив 41, парцел 105, местност Капаклийка, гр. Русе

Галерия