За връзка с нас: +359 82 820 772; +359 82 820 774

 

Писмо до възложителя с изх. № 4470/07.12.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4470/07.12.2016 г., относно ИП/ПП за „Външно ел. захранване 1 kV на обект Промишлени сгради - 61710.502.7268.1 и 61710.502.7268.2, гр. Разград, ул. Северен булевард № 1”

Писмо до възложителя с изх. № 4469/07.12.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4469/07.12.2016 г., относно ИП/ПП за „ПУП-ПЗ на ПИ 094001 в землището на с. Ушинци, общ. Разград, с цел обособяване на жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване /Жм/ и изграждане на жилищна сграда”

Писмо до възложителя с изх. № 4468/07.12.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4468/07.12.2016 г., относно ИП/ПП за „Производствено хале за засяване на мицел в компост” с местоположение имот с номер 000587 в землището на с. Красен, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 4467/07.12.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4467/07.12.2016 г., относно ИП/ПП за „Изменение на ПУП-ПЗ и РУП на част от кв. 154 - за парцели IV-3825 и V-3416, кв. 154 оп плана на гр. Разград, община Разград”

Писмо до възложителя с изх. № 4466/07.12.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4466/07.12.2016 г., относно ИП/ПП за „Създаване на интензивни овощни градини от ябълки и кайсии и защита от градушки, изграждане на селскостопанска постройка, закупуване на земеделска техника и други инвестиции, свързани с дейността на земеделското стопанство” с местоположение имоти с номера 24150.46.89, 24150.45.70, 24150.45.74, 24150.45.137 и 24150.45.138 в землището на с. Духовец, община Исперих, и имот с номер 012004 в землището на с. Грънчарово, община Дулово

Писмо до възложителя с изх. № 4465/07.12.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4465/07.12.2016 г., относно ИП/ПП за „Пристройка без сутерен към съществуваща жилищна сграда” с местоположение имот с номер 66425.501.9080 в землището на гр. Силистра, община Силистра

Писмо до възложителя с изх. № 4464/07.12.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4464/07.12.2016 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот с номер 066091 в землището на с. Червен, община Иваново

Писмо до възложителя с изх. № 4463/07.12.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4463/07.12.2016 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот с номер 066088 в землището на с. Червен, община Иваново 

Писмо до възложителя с изх. № 4462/07.12.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4462/07.12.2016 г., относно ИП/ПП за „Изграждане на 48 броя оранжерии, навес за съхранение на инвентар и ограда” с местоположение имоти с номера 059058 и 059059 в землището на гр. Сливо поле, община Сливо поле

Писмо до възложителя с изх. № 4461/07.12.2016 г.

Писмо до възложителя с изх. № 4461/07.12.2016 г., относно ИП/ПП за „Горскостопанска програма” с местоположение имот с номер 066074 в землището на с. Червен, община Иваново

Галерия